LI sesja Rady Miasta Gliwice

LI sesja Rady Miasta kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30 kwietnia 2024 r., odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 16 listopada 2023 r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu w Rynku

 
Sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego.


Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów sesji wraz z projektami uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie sesji.

   

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

   

 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 12 października 2023 r.

   

 4. Komunikaty.

   

 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.

   

 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice (druk nr 1105).

   

 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (druk nr 1106).

   

 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice (druk nr 1077).

   

 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla miasta Gliwice (druk nr 1078).

   

 10. Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu typ projektu: Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych” (druk nr 1079).

   

 11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej miasta Gliwice (druk nr 1076).

   

 12. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia odcinka drogi od ul. Toszeckiej (DW nr 901) do ul. Oriona (DG nr 130426 S) do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu drogi gminnej nr 130426 S (ul. Oriona) zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice (druk nr 1080).

   

 13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice (druk nr 1086).

   

 14. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność miasta Gliwice, na rzecz ich użytkowników wieczystych, w ramach realizacji roszczenia (druk nr 1092).

   

 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości obejmującej działkę nr 456/4, obręb Łąki Kłodnickie, położoną przy ul. Nadbrzeżnej w Gliwicach, stanowiącą własność miasta Gliwice (druk nr 1081).

   

 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 483, obręb Bojków Wschód, położoną w Gliwicach na wschód od ul. Bojkowskiej stanowiącą własność miasta Gliwice (druk nr 1082).

   

 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr I przy Rynku 12 w Gliwicach (druk nr 1103).

   

 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/463/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, na rzecz właścicieli lokali, w celu spełnienia wymogów działki budowlanej (druk nr 1083).

   

 19. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i garaży (druk nr 1085).

   

 20. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Gliwice na lata 2021-2025 (druk nr 1090).

   

 21. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IV/80/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 1100).

   

 22. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IX/171/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczegółowych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli (druk nr 1104).

   

 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu współpracy miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 (druk nr 1102).

   

 24. Projekt uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gliwice (druk nr 1099).

   

 25. Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej w Republice Kazachstanu (druk nr 1093).

   

 26. Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej w Republice Kazachstanu (druk nr 1094).

   

 27. Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej w Republice Kazachstanu (druk nr 1095).

   

 28. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych (druk nr 1084).

   

 29. Projekt uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla miasta Gliwice na 2024 r. (druk nr 1091).

   

 30. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (druk nr 1098).

   

 31. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 1101).

   

 32. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (druk nr 1097).

   

 33. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka nr 1 w Gliwicach (druk nr 1087).

   

 34. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka nr 2 w Gliwicach (druk nr 1088).

   

 35. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutów Domom Dziecka nr 3 i 4 w Gliwicach (druk nr 1089).

   

 36. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej (druk nr 1107).

   

 37. Projekt uchwały w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia do Republiki Federalnej Niemiec o reparacje (druk nr 1096).

   

 38. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (druk nr 1108).

   

 39. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi (druk nr 1109).

   

 40. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

   

 41. Zamknięcie sesji.

   

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach

8 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze