LIV sesja Rady Miasta Gliwice

LIV sesja Rady Miasta kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30 kwietnia 2024 r., odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 22 lutego 2024 r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu w Rynku

 
Sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego.


Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów sesji wraz z projektami uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie sesji.

   

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

   

 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 25 stycznia 2024 r.

   

 4. Komunikaty.

   

 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.

   

 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice (druk nr 1182).

   

 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (druk nr 1183).

   

 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice (druk nr 1181).

   

 9. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg (ulic) zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice do kategorii dróg publicznych – gminnych oraz ustalenia ich przebiegu (druk nr 1175).

   

 10. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej miasta Gliwice (druk nr 1172).

   

 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Żernickiej (druk nr 1176).

   

 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Błogosławionego Czesława 13B (druk nr 1177).

   

 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia seniorom w wieku 60 lat i więcej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (druk nr 1179).

   

 14. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług (druk „zamiast druku nr 1180”).

   

 15. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Victoria w Gliwicach (druk nr 1178).

   

 16. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

   

 17. Zamknięcie sesji.

   

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach