Sesja Rady Miasta Gliwice

Sesja Rady Miasta nr XIV/2020 odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 23 kwietnia 2020 r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00. Z uwagi na stan epidemii, sesja prowadzona będzie w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na kanale YouTube.


Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów sesji wraz z projektami uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek sesji:

 1.  Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 13 lutego 2020 r.
 4. Komunikaty.
 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 290).
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (druk nr 286).
 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (druk nr 291).
 9. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (druk nr 281).
 10.  Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice (druk nr 280).
 11.  Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2020 roku (druk nr 245).
 12.  Projekt uchwały w sprawie zamknięcia cmentarza komunalnego przy ul. Pszczyńskiej i ul. Kopalnianej w Gliwicach (druk nr 294).
 13. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 289).
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/528/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta (druk nr 292).
 15.  Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (druk nr 287).
 16. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (druk nr 288).
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice (druk nr 240).
 18. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz ustalenia zasad udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (druk nr 293).
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188 obręb Kozłówka, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00018855/4, o łącznej powierzchni 0,6271 ha, położonej przy ul. Lubelskiej, będącej własnością miasta Gliwice (druk nr 241).
 20. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie na czas nieoznaczony umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, nieruchomości położonych w Gliwicach (druki nr 242, 244, 268, 271).
 21. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów i wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice (druki nr 243, 269, 270, 272).
 22. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 30 w Gliwicach, ulica Sikornik 34 (druk nr 282).
 23. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 275).
 24. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 w Gliwicach, ul. Stefana Okrzei 20 (druk nr 276).
 25. Projekt uchwały w sprawie włączenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 w Gliwicach do Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, ul. Stefana Okrzei 20 (druk nr 277).
 26. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 2 w Gliwicach ulica Jana Kilińskiego 24a (druk nr 278).
 27. Projekt uchwały w sprawie włączenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 2 w Gliwicach ulica Jana Kilińskiego 24a do Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach (druk nr 279).
 28. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2020 roku (druk nr 284).
 29. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Gliwickiemu Centrum Organizacji Pozarządowych (druk nr 267).
 30. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych PFRON na ich realizację w 2020 r. (druk nr 285).
 31. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gliwice Programu „Gliwicki Senior 65+ i 75+” (druk nr 274).
 32. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu (druk nr 283).
 33. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie podwyższenia wyceny punktu za świadczenie usług z zakresu rehabilitacji dzieci w ośrodku dziennym / oddziale dziennym oraz o wyrównanie dysproporcji w finansowaniu świadczeń pomiędzy województwami (druk nr 273).
 34. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 295).
 35. Projekty uchwał w sprawie obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał w sprawie nadania statutów dzielnicom (druki nr 246-266).
 36. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
 37. Zamknięcie sesji.

(publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach)