XIX sesja Rady Miasta Gliwice

Sesja Rady Miasta nr XIX/2020 odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 24 września 2020 r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00. Z uwagi na stan epidemii, sesja prowadzona będzie w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na kanale YouTube.


Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów sesji wraz z projektami uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek dzienny sesji:

 1.  Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 27 sierpnia 2020 r.
 4. Komunikaty.
 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 385).
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (druk nr 386).
 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej miasta Gliwice (druk nr 387).
 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice (druk nr 389).
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od ul. Przyszowskiej (druk nr 380).
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej (druk nr 381).
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcia z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gliwicach przy ulicy Rybnickiej (druk nr 382).
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z wnioskodawcą, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach na zachód od ulicy Reja (druk nr 383).
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości położonej w Gliwicach przy ulicy Jowisza (druk nr 384).
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Programu Polityki Senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021-2025” (druk nr 390).
 16. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (druk nr 388).
 17. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisu § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936, z późniejszymi zmianami) w zakresie kwot wynagrodzenia zasadniczego zawartych w tabeli I lit. B Lp. 2, tiret drugie, kolumna 3 zatytułowana: „wynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych)”, zamieszczonej w Załączniku nr 1 do rozporządzenia z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 90 poz. 759) (druk nr 379).
 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie przyjęcia „Samorządowej Karty Praw Rodzin” (druk nr 391).
 19. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Prezydenta Miasta Gliwice o tymczasowe wstrzymanie realizacji inwestycji pn.: ”Suchy zbiornik retencyjny na Potoku Wójtowianka” w Gliwicach do czasu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia wad w dokumentacji projektowej wykazanych w ekspertyzach przekazanych przez mieszkańców Gliwic oraz o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia i usunięcia tych wad (druk nr 392).
 20. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
 21. Zamknięcie sesji.

(publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach)