XLI Sesja Rady Miasta Gliwice

XLI sesja Rady Miasta kadencji 2018-2023 odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 10 listopada 2022 r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu w Rynku

 
Sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego.


Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów sesji wraz z projektami uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie sesji.

   

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

   

 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 6 października 2022 r.

   

 4. Komunikaty.

   

 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.

   

 6. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Gliwice (druk nr 871).

   

 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice (druk nr 888).

   

 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (druk nr 889).

   

 9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice (druk nr 872).

   

 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice (druk nr 866).

   

 11. Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych (druk nr 867).

   

 12. Projekt uchwały w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Gliwice (druk nr 870).

   

 13. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice (druk nr 873).

   

 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice (druk nr 890).

   

 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/340/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice (druk nr 891).

   

 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej na terenie miasta Gliwice drogi gminnej (ul. Biegusa), odcinek od ul. Czapli do ul. Tadeusza Mazowieckiego w Gliwicach (druk nr 868).

   

 17. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia ul. Solskiego zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej (druk nr 869).

   

 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Gliwice (druk nr 887).

   

 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej i kolejnej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach na wschód od ul. Toszeckiej (druk nr 884).

   

 20. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty stosowanej przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych (druk nr 885).

   

 21. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i garaży (druk nr 886).

   

 22. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska (druk nr 883).

   

 23. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLI/906/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice (druk nr 881).

   

 24. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 8 w Gliwicach poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zmianę siedziby (druk nr 880).

   

 25. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych szkół podstawowych poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych (druk nr 875).

   

 26. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach, ul. Jana Śliwki 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach (druk nr 876).

   

 27. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych przedszkoli poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych (druk nr 879).

   

 28. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach (druk nr 878).

   

 29. Projekt uchwały w sprawie włączenia Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach (druk nr 877).

   

 30. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego (druk nr 882).

   

 31. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 874).

   

 32. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

   

 33. Zamknięcie sesji.

   

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Gliwice
Krystyna Sowa

 
publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach