XLIII Sesja Rady Miasta Gliwice

XLIII sesja Rady Miasta kadencji 2018-2023 odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 12 stycznia 2023 r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu w Rynku

 
Sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego.


Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów sesji wraz z projektami uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie sesji.

   

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

   

 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 15 grudnia 2022 r.

   

 4. Komunikaty.

   

 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.

   

 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice (druk nr 923).

   

 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (druk nr 924).

   

 8. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/489/2021 Rady Miasta Gliwice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (druk nr 925).

   

 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Nasyp w Gliwicach (druk nr 918).

   

 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice (druk nr 920).

   

 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości obejmującej działkę nr 446/2 obr. Podlesie, położoną w Gliwicach, stanowiącą własność miasta Gliwice (druk nr 919).

   

 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/652/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Gliwice na lata 2021-2025 (druk nr 922).

   

 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/652/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem miasta Gliwice na lata 2021-2025 (druk nr 926).

   

 14. Projekt uchwały w sprawie zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Teatr Miejski w Gliwicach poprzez wyłączenie obiektu Scena Bajka – Kino Amok i włączenie go do Centrum Kultury Victoria w Gliwicach (druk „zamiast druku nr 914”).

   

 15. Projekt uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych miasta Gliwice: Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach i Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach (druk nr 915).

   

 16. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (druk nr 921).

   

 17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia placówkom opiekuńczo-wychowawczym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej (druk nr 917).

   

 18. Projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka nr 1 w Gliwicach, nadania Statutu Domowi Dziecka nr 2 w Gliwicach oraz nadania Statutów Domom Dziecka nr 3 i 4 w Gliwicach (druk nr 916).

   

 19. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

   

 20. Zamknięcie sesji.

   

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

 
publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach