XLV Sesja Rady Miasta Gliwice

XLV sesja Rady Miasta kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30 kwietnia 2024 r., odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 16 marca 2023 r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu w Rynku

 
Sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego.


Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów sesji wraz z projektami uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie sesji.

   

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

   

 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 9 lutego 2023 r.

   

 4. Komunikaty.

   

 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.

   

 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice (druk nr 963).

   

 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (druk nr 964).

   

 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 958).

   

 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym (druk nr 957).

   

 10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i przystanków na terenie dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Gliwice oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr 961).

   

 11. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2023 r. (druk nr 956).

   

 12. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2023 r. (druk nr 960).

   

 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice (druk nr 965).

   

 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejących na terenie miasta Gliwice dróg gminnych – ul. Plac Piastów, ul. Okopowej, ul. Na Piasku (druk nr 966).

   

 15. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym na terenie miasta Gliwice (druki nr 975, 974, 976, 967).

   

 16. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowych umów użytkowania i obciążenie na okres 10 lat prawem użytkowania nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice (druki nr 968, 969, 970, 971, 972, 973).

   

 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie kompleksu nieruchomości obejmującego działkę nr 100, obręb Niepaszyce Północ oraz działkę nr 98, obręb Niepaszyce Północ, położonych przy ul. Starogliwickiej w Gliwicach, stanowiących własność miasta Gliwice (druk nr 978).

   

 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu części nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 51, oznaczonej jako działka nr 639/4, obręb Szobiszowice (druk nr 977).

   

 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/652/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Gliwice na lata 2021-2025 (druk nr 981).

   

 20. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2023 r. (druk nr 959).

   

 21. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantologii wśród społeczności lokalnej (druk nr 962).

   

 22. Projekt uchwały w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej (druk nr 979).

   

 23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach (druk nr 980).

   

 24. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

   

 25. Zamknięcie sesji.

   

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

 
publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach