XLVIII Sesja Rady Miasta Gliwice

XLVIII sesja Rady Miasta kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30 kwietnia 2024 r., odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 13 lipca 2023 r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu w Rynku

 
Sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego.


Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów sesji wraz z projektami uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie sesji.

   

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

   

 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 15 czerwca 2023 r.

   

 4. Komunikaty.

   

 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.

   

 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice (druk nr 1032).

   

 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (druk nr 1033).

   

 8. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VIII/168/2015 Rady Miasta Gliwice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (druk nr 1025).

   

 9. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia fragmentu ul. Sikornik zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej (druk nr 1026).

   

 10. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice (druk nr 1035).

   

 11. Projekt uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie dzielnicy Śródmieście w mieście Gliwice (druk nr 1031).

   

 12. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia na plaży znajdującej się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego (druk nr 1027).

   

 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 72, obręb Kłodnica, położoną przy ul. Góry Chełmskiej w Gliwicach, stanowiącą własność Miasta Gliwice (druk nr 1034).

   

 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLI/906/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice (druk nr 1028).

   

 15. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej (druk nr 1029).

   

 16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 1030).

   

 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie uhonorowania 340. rocznicy odsieczy wiedeńskiej i pobytu w Gliwicach króla Jana III Sobieskiego (druk nr 1036).

   

 18. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

   

 19. Zamknięcie sesji.

   

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach