XV sesja Rady Miasta Gliwice

Sesja Rady Miasta nr XV/2020 odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 28 maja 2020 r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00. Z uwagi na stan epidemii, sesja prowadzona będzie w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na kanale YouTube.


Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów sesji wraz z projektami uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 23 kwietnia 2020 r.
 4. Komunikaty.
 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie uhonorowania 30-lecia restytucji samorządu lokalnego w Polsce (druk nr 319).
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 320).
 8. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Gliwice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 321).
 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (druk nr 322).
 10. Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych (druk nr 302).
 11. Projekt uchwały w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej miasta Gliwice (druk nr 318).
 12. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych ulic na terenie miasta Gliwice (druk nr 300).
 13. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych ulic na terenie miasta Gliwice (druk nr 301).
 14. Projekty uchwał w sprawie zaliczenia dróg wybudowanych na terenie miasta Gliwice do kategorii dróg publicznych oraz ustalenia ich przebiegu (druki nr 298, 299).
 15. Projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice (druki nr 296, 297).
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowych i kolejnych umów dzierżaw na czas nieoznaczony z wnioskodawcami, nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Kosmonautów (druk nr 303).
 17. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcia z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonych w Gliwicach (druki nr 304, 305).
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Akademickiej 50 jako wkład niepieniężny (aport) do spółki (druk nr 323).
 19. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Podstawowej nr 23 w Gliwicach z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach (druk nr 306).
 20. Projekt uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 30 w Gliwicach do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach (druk nr 307).
 21. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3 w Gliwicach (druk nr 308).
 22. Projekt uchwały w sprawie włączenia Przedszkola Miejskiego nr 41 w Gliwicach do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach (druk nr 309).
 23. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Gliwicach (druk nr 310).
 24. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 w Gliwicach (druk nr 311).
 25. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 4 w Gliwicach (druk nr 312).
 26. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Gliwicach (druk nr 313).
 27. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 43 z siedzibą w Gliwicach, ul. Sopocka 6, poprzez zmianę siedziby (druk nr 314).
 28. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice (druk nr 315).
 29. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe (druk nr 316).
 30. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 317).
 31. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Gliwice dotyczącej pełnienia obowiązków zarządcy cmentarza (druk nr 324).
 32. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas obowiązywania na obszarze Miasta Gliwice stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (druk nr 325).
 33. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/238/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 326).
 34. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
 35. Zamknięcie sesji.

(publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach)