XVI sesja Rady Miasta Gliwice

Sesja Rady Miasta nr XVI/2020 odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 25 czerwca 2020 r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00. Z uwagi na stan epidemii, sesja prowadzona będzie w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na kanale YouTube.


Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów sesji wraz z projektami uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 maja 2020 r.
 4. Komunikaty.
 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 332).
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (druk nr 338).
 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (druk nr 336).
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Gliwice (druk nr 329):
  1) przedstawienie „Raportu o stanie Miasta Gliwice za 2019 r.”;
  2) debata nad Raportem:
         a) opinie komisji stałych Rady Miasta w sprawie Raportu,
         b) wystąpienia przedstawicieli klubów radnych,
         c) mieszkańcy,
         d) radni,
         e) stanowisko Prezydenta Miasta;
  3) projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Gliwice (druk nr 329).
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 rok (druk nr 337) oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gliwice z wykonania budżetu za 2019 r. (druk nr 331):
  1) przedstawienie:
         a) sprawozdania z wykonania budżetu,
         b) informacji o stanie mienia Miasta,
         c) sprawozdania finansowego,
         d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu,
         e) sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta;
  2) opinie komisji stałych Rady Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu;
  3) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta;
  4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta;
  5) wystąpienia przedstawicieli klubów radnych i radnych;
  6) stanowisko Prezydenta Miasta;
  7) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. (druk nr 337);
  8) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gliwice z wykonania budżetu za 2019 r. (druk nr 331).
 11. Projekt uchwały  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (druk nr 334).
 12. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice (druk nr 335).
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami miasta Gliwice na lata 2020-2023 (druk nr 341).
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice na rok 2020 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 344).
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę nr 886 obr. Nowe Miasto, położoną na płn. od ul. Sobieskiego w Gliwicach, stanowiącą własność miasta Gliwice (druk nr 342).
 16. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (druk nr 343).
 17. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska (druk nr 339).
 18. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań zmierzających do likwidacji nielegalnie składowanych odpadów przy ul. Cmentarnej w Gliwicach (druk nr 340).
 19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o zwiększenie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu oraz o zmianę przepisów dotyczących dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych (druk nr 330).
 20. Projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Gliwice zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem – ISZM (druk nr 333).
 21. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
 22. Zamknięcie sesji.

(publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach)