XXI sesja Rady Miasta Gliwice

Sesja Rady Miasta nr XXI/2020 odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 26 listopada 2020 r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00. Z uwagi na stan epidemii, sesja prowadzona będzie w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 
Sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego.


Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów sesji wraz z projektami uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek dzienny sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 22 października 2020 r.
  4. Komunikaty.
  5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
  6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 432).
  7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (druk nr 433).
  8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (druk nr 427).
  9. Projekt uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy wykonywania zadań własnych gminy z zakresu gospodarki nieruchomościami (druk nr 426).
  10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym (druk nr 429).
  11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice (druk nr 439).
  12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na przyznanie bonifikaty od ustalonych Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych w Gliwicach opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (druk nr 444).
  13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości położonej w Gliwicach na południe od ulicy Piaskowej (druk nr 445).
  14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej i kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z wnioskodawcą, nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ulicy Jana Kasprowicza (druk nr 446).
  15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Gliwice na rok 2021 (druk nr 434).
  16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice na lata 2021-2025 (druk nr 435).
  17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu (druk nr 436).
  18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka (druk nr 437).
  19. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy (druk nr 447).
  20. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gliwice (druk nr 438).
  21. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach (druk nr 425).
  22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych (druk nr 443).
  23. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Statutu Miasta Gliwice (druk nr 440).
  24. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji (druk nr 430).
  25. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na prezesa jednego z gliwickich stowarzyszeń (druk nr 431).
  26. Projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji (druki nr 441, 442).
  27. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
  28. Zamknięcie sesji.

   


  (publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach)