XXIII sesja Rady Miasta Gliwice

Sesja Rady Miasta nr XXIII/2021 odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 18 lutego 2021 r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00. Z uwagi na stan epidemii, sesja prowadzona będzie w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 
Sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego.


Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów sesji wraz z projektami uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 17 grudnia 2020 r.
 4. Komunikaty.
 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 495).
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (druk nr 496).
 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice (druk nr 478).
 9. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gliwice (druk nr 488).
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040 ,,Gliwice 2040” (druk „zamiast druku nr 480”).
 11. Projekt uchwały w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej (druk nr 498).
 12. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gliwice (druk nr 472).
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego (druk nr 484).
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu na terenie miasta Gliwice (druk nr 471).
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego: działkę nr 373 obr. Ligota Zabrska, działkę nr 374 obr. Ligota Zabrska, działkę nr 375 obr. Ligota Zabrska oraz działkę nr 376 obr. Ligota Zabrska, położonego na południe od ul. Kujawskiej w Gliwicach, stanowiącego własność miasta Gliwice (druk nr 483).
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej (druk nr 479).
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, na rzecz właścicieli lokali, w celu spełnienia wymogów działki budowlanej (druk nr 493).
 18. Projekty uchwał w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych – garaży (druki nr 489 i 490).
 19. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i garaży (druk nr 492).
 20. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (druki nr 491 i 494).
 21. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół policealnych (druk nr 473).
 22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 w Gliwicach ulica Stefana Okrzei 20 (druk nr 474).
 23. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie włączenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 w Gliwicach do Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, ul. Stefana Okrzei 20 (druk nr 475).
 24. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 2 w Gliwicach ulica Jana Kilińskiego 24a (druk nr 476).
 25. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie włączenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 2 w Gliwicach ulica Jana Kilińskiego 24a do Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach (druk nr 477).
 26. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice (druk nr 482).
 27. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz nadania nowego statutu (druk nr 497).
 28. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gliwickiego programu osłonowego w zakresie udzielenia pomocy osobom, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych” (druk nr 500).
 29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonej przy ul. Kopalnianej i ul. Bojkowskiej 37 jako wkład niepieniężny (aport) do spółki (druk „zamiast druku nr 481”).
 30. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice na 2021 rok (druk nr 499).
 31. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji (druk nr 485).
 32. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Gliwicach (druk nr 486).
 33. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach (druk nr 487).
 34. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
 35. Zamknięcie sesji.

 


(publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach)