XXV sesja Rady Miasta Gliwice

Sesja Rady Miasta nr XXV/2021 odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 22 kwietnia 2021 r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00. Z uwagi na stan epidemii, sesja prowadzona będzie w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 
Sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego.


Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów sesji wraz z projektami uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Komunikaty.
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 547).
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (druk nr 548).
 7. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gliwice (druk nr 543).
 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice (druk nr 544).
 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Gliwice (druk nr 545).
 10. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z targowisk miejskich znajdujących się na terenie miasta Gliwice (druk nr 549).
 11. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie działań zmierzających do wsparcia samorządów w walce przeciwko procederom nielegalnego składowania odpadów (druk nr 541).
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 91 obr. Ligota Zabrska, położonej przy ul. Górnej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice (druk nr 546).
 13. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.251.2021 z dnia 26.03.2021 r. (druk nr 542).
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie uhonorowania wybuchu III Powstania Śląskiego (druk nr 550).
 15. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
 16. Zamknięcie sesji.

 
(publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach)