XXXIX Sesja Rady Miasta Gliwice

XXXIX sesja Rady Miasta kadencji 2018-2023 odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 8 września 2022 r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu w Rynku

 
Sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego.


Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów sesji wraz z projektami uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie sesji.

   

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

   

 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 14 lipca 2022 r.

   

 4. Komunikaty.

   

 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.

   

 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice (druk nr 848).

   

 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (druk nr 847).

   

 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice (druk nr 846).

   

 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej (druk nr 845).

   

 10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice (druk nr 834).

   

 11. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i przystanków na terenie dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Gliwice oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr 833).

   

 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad nawiązywania stosunków najmu lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Miasta Gliwice oraz zasad polityki czynszowej za lokale użytkowe (druk nr 849).

   

 13. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia nowo wybudowanego odcinka drogi, od ul. Tarnogórskiej do ul. Chałubińskiego w Gliwicach do kategorii dróg publicznych – gminnych oraz ustalenia jego przebiegu (druk nr 850).

   

 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice” (druk nr 843).

   

 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości obejmującej działkę nr 181/3 i działkę nr 181/4, obręb Niepaszyce Północ, oraz kompleksu nieruchomości obejmującego działki nr 181/2, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, obręb Niepaszyce Północ, położonych w rejonie ul. Staromiejskiej w Gliwicach, stanowiących własność miasta Gliwice (druk nr 839).

   

 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości obejmującej działki nr 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, 152/8, obręb Niepaszyce Północ, położonej przy ul. Starogliwickiej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice (druk nr 841).

   

 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości obejmującej działki nr 634/1, 634/2, 634/3, 634/4, 634/5 oraz 634/6, obręb Żerniki, położonej przy ul. Granicznej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice (druk nr 840).

   

 18. Projekt uchwały w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Gliwice z perspektywą do 2040 r. (druk nr 842).

   

 19. Projekt uchwały w sprawie pomników przyrody (druk nr 844).

   

 20. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 835).

   

 21. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (druk nr 838).

   

 22. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia obowiązku dodatkowego oznakowania taksówek zarejestrowanych na terenie gminy Gliwice (druk nr 832).

   

 23. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej (druk nr 831).

   

 24. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

   

 25. Zamknięcie sesji.

   

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

 
publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach