Czym jest ubezpieczenie cargo i czy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie cargo to inaczej ubezpieczenie transportowe. Obejmuje ochroną ładunki przewożone drogą lądową (drogową, kolejową), śródlądową, morską i lotniczą. Korzystają z niego przedsiębiorcy, którzy transportują towary własne lub realizują zlecenia przewozowe na rzecz innych podmiotów. Nazwa „cargo” pochodzi od angielskiego słowa „ładunek”.

 
Biorąc pod uwagę mnogość ryzyk, na które narażone są przewożone ładunki, zawarcie ubezpieczenia cargo to nieodzowny element organizacji zabezpieczenia przewozu. Co trzeba o nim wiedzieć?

Ubezpieczenie cargo – definicja

Ubezpieczenie cargo obejmuje ochroną ładunki w procesie transportu. Pozwala na wypłatę odszkodowania w sytuacji uszkodzenia, ubytku albo utraty towaru w czasie przewozu. W przeciwieństwie do OC w przypadku polisy cargo wystarczy samo udowodnienie wystąpienia szkody w transporcie, nie jest badany aspekt winy. Ubezpieczenie cargo dotyczy zarówno transportu krajowego, jak i międzynarodowego. Stosowane jest w przewozie ładunków wszystkimi środkami transportu. Korzystają z niego przedsiębiorcy, którzy narażeni są na powstanie szkód w wyniku transportu towarów, np. producenci i dystrybutorzy. Ubezpieczenie transportowe bywa również wykupywane przez firmy transportowe jako uzupełnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC.

Zalety ubezpieczenia cargo

Ubezpieczenie cargo ma za zadanie chronić właściciela ładunku. Umożliwia uzyskanie odszkodowania do pełnej wartości szkody. Może objąć szereg okoliczności, wśród których wymienić można między innymi rabunek ładunku, zniszczenie w wyniku działania siły wyższej i awarii, wyłudzenie, wypadki spowodowane przez innych uczestników ruchu. W ramach ubezpieczenia transportowego istnieje możliwość doubezpieczenia kosztów przewozu, kosztów ubezpieczenia i części zysków z umowy przewozu. Procedura uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia ładunku uważana jest za stosunkową szybką.

Czy ubezpieczenie cargo jest obowiązkowe

Ubezpieczenie towaru w transporcie jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Nie ma prawnego obowiązku jego zawierania.

Zakres ubezpieczenia cargo

Zakres, który obejmuje ochrona, określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) lub Instytutowych Klauzulach Ładunkowych (Institute Cargo Clauses). Klauzule opracowane są przez Institute of London Underwriters i powszechnie stosuje się je w obrocie międzynarodowym. Opierają się na nich również ubezpieczyciele z Polski. OWU i klauzule oferują zróżnicowane zakresy ubezpieczenia. Najszerszy zakres ochrony obejmują ubezpieczenia typu „A” (od „all risk”). Niższy stopień ochrony gwarantuje klauzula „B” (rozszerzająca) a najniższy „C” (podstawowa). Ochrona podstawowa obejmuje skutki zdarzeń losowych. Ochrona rozszerzona obejmuje dodatkowo szkody w wyniku kradzieży. Ochrona pełna („A”) oprócz zakresu ochrony podstawowej i rozszerzonej obejmuje szkody wynikłe z innych powodów, np. strajków lub ataków terrorystycznych.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie cargo

Ubezpieczeniem cargo nie można objąć żywych zwierząt, dzieł sztuki i dokumentów. Ogólne warunki ubezpieczenia określają ponadto wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Przykładowo, ubezpieczyciel może uchylić się od wypłaty odszkodowania, jeśli szkoda powstała w wyniku rażącego zaniedbania. Popularnym wyłączeniem są także działania wojenne jako przyczyna powstania szkód oraz powstanie szkody w wyniku spożycia alkoholu przez osobę kierującą pojazdem.

Rodzaje ubezpieczeń w transporcie

Wyróżniamy kilka rodzajów polis cargo:

  • polisa jednostkowa – jest zawierana jednorazowo na czas konkretnego transportu określonego towaru; 
  • polisa obrotowa – jest zawierana na rok i nie wymaga zgłaszania każdego ładunku z osobna.

  • polisa otwartego pokrycia – jest zawierana na rok, a ochronie podlegają tylko zgłoszone ładunki;

Polisa jednostkowa jest najdroższą z wymienionych opcji. Sprawdza się w sytuacji, kiedy roczna liczba ładunków jest niewielka. Ubezpieczenie mienia w transporcie na podstawie dwóch pozostałych rodzajów polis wykupuje się przy znacznej rocznej liczbie przewożonych ładunków.

Artykuł powstał przy współpracy z giełdą transportową samochodów https://prilo.com.

materiał partnera