Gliwicka Inicjatywa Lokalna: 16 wniosków z różnych dzielnic trafi do realizacji

Zakończyła się ocena wniosków zgłoszonych przez mieszkańców do wykonania w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2024. W efekcie miasto wspólnie z wnioskodawcami zrealizuje 16 różnorodnych zadań.

 
Gliwicka Inicjatywa Lokalna (GIL) to kolejna, obok Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego czy różnorodnych konsultacji, możliwość wpływania mieszkańców na rozwój miasta i jego poszczególnych dzielnic. Na czym polega? W dużym skrócie oznacza wspólne realizowanie przez wnioskodawcę i miasto działań na rzecz społeczności lokalnej.

W ramach GIL mieszkańcy nie tylko składają wnioski dotyczące konkretnych przedsięwzięć, ale również włączają się w ich realizację – deklarują zakres i formę swojego udziału oraz odpowiadają za przyjęte zobowiązania.

Udział wnioskodawców w realizacji projektów odróżnia inicjatywę lokalną od innych form partycypacji, gdzie aktywność często kończy się na zgłoszeniu pomysłu. W GIL wnioskodawca musi włączyć się w wykonanie zadania poprzez świadczenie pracy społecznej, świadczenie pieniężne lub rzeczowe. Może przy tym korzystać ze wsparcia partnerów, takich jak np. organizacje pozarządowe, spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania jednoroczne i wieloletnie.

Aby zyskać szansę na wspólną z miastem realizację zadania w 2024 roku, trzeba było złożyć wniosek do 18 sierpnia. Wpłynęło 31 propozycji i wszystkie zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z kryteriami określonymi w uchwale Rady Miasta Gliwice. Do wykonania skierowano te propozycje, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów i zmieściły się w puli środków zaplanowanych na realizację zadań w danym typie przedsięwzięć.

W przyszłym roku miasto wspólnie z wnioskodawcami będzie realizować 16 inicjatyw lokalnych. Wśród nich znalazły się zarówno zadania miękkie, jak i przedsięwzięcia inwestycyjne. Wkład miasta w realizację zaplanowanych inicjatyw wyniesie prawie 633 tys. zł.

Wykaz zadań, które będą realizowane, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Zainteresowanych współpracą w ramach inicjatywy lokalnej odsyłamy na stronę: decydujmyrazem.gliwice.pl/inicjatywa-lokalna lub zachęcamy do kontaktu osobistego z pracownikami Centrum 3.0 (ul. Jagiellońska 21, tel. 32/238-24-55, gbo@gods.gliwice.pl). (gods/al)

Publikacja: Miasto Gliwice