Granty na szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych. Ruszył konkurs dla gmin

Na początku kwietnia ruszył konkurs dla gmin w województwie śląskim i opolskim, którego celem jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia, zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim.

Aplikować mogą nie tylko gminy samodzielnie ale także w partnerstwie z organizacją pozarządową. Grantobiorcy mogą starać się o granty w wysokości od 15 do 150 tys. złotych.

Projekt wpłynie na poprawę kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Potrzeba realizacji tego celu wynika z faktu, że odsetek osób w wieku 25-74 lat, posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe w Polsce, jest niższy niż średnio w UE, a w przypadku grupy 45-64 lat niższy nawet o ponad 20 punktów procentowych. W 2016 r. 44% obywateli Polski posiadało podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe, podczas gdy 56% nie miało żadnych lub prezentowało bardzo niskie kompetencje w tym zakresie. Wskaźnik ten plasuje Polskę na 23. miejscu w UE. Każdy uczestnik szkoleń uzyska w wyniku udziału w projekcie przynajmniej podstawowe kompetencje cyfrowe.

Grantobiorca może wnioskować o grant w wysokości 15 000 – 150 000 zł.

Szacowana wartość grantu wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł. Współczynnik ten będzie również podstawą rozliczenia projektu, tj. w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę grantu. Operator nie będzie wymagać od grantobiorców wnoszenia wkładu własnego. Realizacja projektu powinna zakończyć się do końca lipca 2019 roku.

Grantobiorcy będą mogli podzielić środki w sposób następujący (dokładne proporcje poszczególnych kategorii zaproponuje grantobiorca.)

– wydatki na promocję – do 20% kwoty grantu
– wydatki na sprzęt – do 40% kwoty grantu. Zakupiony sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania zdefiniowane w Wytycznych dla zakupu sprzętu w projekcie
– wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp., z wyłączeniem wynagrodzeń) – do 20% kwoty grantu
– wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej – do 40% kwoty grantu
– wydatki na administrację/zarządzanie – do 20% kwoty grantu

Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć maksymalnie 40% wartości grantu na wydatki na zakup sprzętu zgodnie z Wytycznymi dla zakupu sprzętu w projekcie, a także będzie mógł przeznaczyć na dalsze wykorzystanie zakupionego z grantu sprzętu w szkole lub ośrodku doskonalenia nauczycieli.

W celu ujednolicenie podejścia, uwspólniania i wymiany wiedzy w pierwszym kwartale 2018 r. na poziomie centralnym zostaną zorganizowane warsztaty dla trenerów, na których zostanie omówiona metodologia kształcenia kompetencji cyfrowych u osób dorosłych, umiejętności korzystania z usług e-administracji oraz źródła informacji do wykorzystania w poszczególnych modułach szkoleniowych. Poruszone też zostaną zagadnienia ponownego wykorzystania informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej w świetle obowiązującego prawa.

Każde szkolenie w wymiarze co najmniej 12 godzin zegarowych zajęć w obszarach zgodnych z potrzebami uczestnika (co najmniej jeden moduł szkoleniowy). Częstotliwość prowadzenia zajęć będzie dostosowana do oczekiwań i możliwości uczestników oraz scenariuszy szkoleniowych. Szkolenia będą prowadzone przez instruktorów przeszkolonych przez operatora na podstawie materiałów i prezentacji w następujących obszarach:

1. Tworzę własną stronę internetową (blog) – w tym, min.: umieszczanie na stronie internetowej stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, oprogramowania
2. Rolnik w sieci – w tym, min.: sprawdzanie warunków pogodowych w sieci (profesjonalne prognozy pogody, systemy i aplikacje RSO), geoportal (geoportal.gov.pl).
3. Rodzic w Internecie – w tym, min.: tworzenie bezpiecznych haseł, logowanie się przez sprawdzone sieci WiFi, bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci, w tym publikowanie różnych treści przez rodziców i dzieci, dbałość o wizerunek dziecka w Internecie.
4. Mój biznes w sieci – w tym, min.: załatwianie drogą elektroniczną spraw związanych z wysłaniem pisma/informacji/sprawozdania do urzędu, odbiorem odpowiedzi z urzędu (z uwzględnieniem wykorzystania wsparcia dostępnego w ramach Centrum Pomocy w serwisu biznes.gov.pl).
5. Moje finanse i transakcje w sieci – w tym, min.: wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej, wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta (np. ems.ms.gov.pl, mojepanstwo.pl).
6. Kultura w sieci – w tym, min.: wyszukiwanie informacji na stronach internetowych instytucji kultury (muzea, biblioteki, domy kultury, teatry, filharmonie, archiwa itp.), wartościowych zasobów kultury oraz zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł.
7. Działam w sieciach społecznościowych – w tym, min.: korzystanie z serwisów społecznościowych, prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie i in, promowanie wydarzeń i wpisów w sieciach społecznościowych

Oceniając projekty gmin, operator dokona weryfikacji czy grantobiorcy przewidzieli odpowiednie działania promocyjne do uzyskania deklarowanej liczby uczestników szkoleń, opisali sposób naboru uczestników projektu, przedstawili, jak będą postępować w przypadku niewystarczającej liczby uczestników lub większej liczby chętnych, niż przewidzieli. Nabór projektów będzie trwał od 2 kwietnia do 18 maja 2018 r. Formularz wniosku o grant zostanie udostępniony na stronie internetowej projektu oraz w generatorze wniosków do 1 kwietnia 2018 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to: 6 165 910,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi: 6 102 500,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.obywatel-it.com za pośrednictwem poczty e-mail (kontakt@obywatel-it.com), a także za pośrednictwem infolinii tel. 579 650 968 (czynne od poniedziałku do piątku od 10.00 – 16.00).

(materiał partnera)