Jakie są różnice między rozliczaniem delegacji krajowej, a zagranicznej?

Z pracą kierowcy zawodowego nierozłącznie wiąże się przebywanie w delegacji. Warto bowiem pamiętać, że za podróż służbową w przypadku branży transportowej uznaje się każdy wyjazd poza miejscowość, w której znajduje się siedziba przedsiębiorstwa, jego filia lub oddział. Przepisy regulujące kwestię delegacji sprawiają wiele kłopotów pracownikom zajmującym się rozliczaniem podróży służbowych, szczególnie jeśli mamy do czynienia z wyjazdami krajowymi oraz zagranicznymi.

 
Jakie różnice występują pomiędzy nimi?

Delegacja krajowa

Delegacja krajowa, najogólniej rzecz ujmując, jest podróżą służbową kierowcy, wykonywaną na obszarze kraju. Nie zawsze jednak będziemy mieć do czynienia z delegacją. Mowa o sytuacji, w której kierowca porusza się jedynie po określonym terenie np. miasta, w którym siedzibę ma pracodawca. Wówczas wyjazdy traktowane są jako realizacja obowiązków służbowych określonych w umowie, za które przysługuje wynagrodzenie wynikające z właściwego zaszeregowania.

W przypadku, w którym kierowca ma udać się na przykład do sąsiedniej miejscowości czy do województwa oddalonego od siedziby firmy, możemy mówić o krajowej delegacji służbowej. Jej rozliczenie obejmuje przede wszystkim dietę, która wynosi aktualnie 30 złotych za pełną dobę. W razie podróży krótszej, trwającej od 8 do 12 godzin, wysokość diety wynosi 50% pełnej stawki, czyli 15 złotych. Do tego świadczenia powinny być także doliczone ryczałty za noclegi, ale jedynie w sytuacji, w której kierowca korzystał z odpoczynku w godzinach od 21 do 7 kolejnego dnia.

Delegacja zagraniczna

Zupełnie innymi prawami rządzi się delegacja zagraniczna, która związana jest z wyjazdem służbowym kierowcy do innego kraju. Wówczas zakres świadczeń nieco się zmienia, w porównaniu do podróży po Polsce, a różnica dotyczy między innymi kwestii diet oraz noclegów. Wysokość świadczeń regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Załącznik do tego rozporządzenia określa dokładnie, w jakiej wysokości należy wypłacić dietę oraz ile wynosi ryczałt noclegowy w każdym kraju. Stawki podane są w walutach obcych, co należy mieć na uwadze podczas rozliczania kosztów delegacji. Istotną różnicą jest także fakt, że dieta przysługuje za każdą dobę w pełnej wysokości. Jeśli natomiast delegacja jest krótsza, wówczas dieta obniżana jest proporcjonalnie. To podstawowe informacje na temat rozliczania delegacji, które musi wiedzieć każdy!

Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

Istotne różnice pomiędzy delegacjami krajowymi i międzynarodowymi determinują odmienny sposób ich rozliczania. Warto pamiętać, że często będziemy mieć do czynienia z tak zwaną delegacją łączoną, czyli obejmującą część krajową i międzynarodową. Wówczas konieczne jest zastosowanie odrębnych regulacji, aby zgodnie z prawem obliczyć należność przysługującą kierowcy.

Jak praktycznie podejść do kwestii rozliczania delegacji? Podstawą jest zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi, a także prawidłowe rozpisanie podróży. Na tej podstawie można dokonać obliczeń, uwzględniając kwestię kursów walut, co ma ogromne znaczenie przy delegacjach zagranicznych. Aby mieć pewność, że wszelkie rozrachunki zostały wykonane zgodnie z przepisami i terminowo, czynność tę można powierzyć specjalistom. Rozliczanie delegacji – ocrk.pl to oferta adresowana do każdego przedsiębiorcy działającego w branży transportowej, pozwalająca na sprawne obliczanie należności wynikających z podróży służbowych kierowców.

(materiał partnera)