Nagrody Prezydenta Gliwic w dziedzinie kultury. Trwa zgłaszanie kandydatów

Prezydent Miasta Gliwice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2019.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/828/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. nagrody za osiągnięcia w dziedzinie:
– twórczości artystycznej,
– upowszechniania kultury,
– ochrony kultury,

przyznawane są za całokształt działalności lub osiągnięcia o istotnym znaczeniu w roku poprzednim.

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie miasta Gliwice lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie miasta Gliwice.

Do nagród zgłaszani mogą być zarówno artyści uznani, jak i młodzi twórcy.
Kandydatów do nagród mogą zgłaszać:

 • instytucje kultury,
 • placówki oświatowe,
 • szkoły wyższe,
 • związki twórcze,
 • stowarzyszenia kulturalne i społeczne,
 • radni Rady Miasta Gliwice.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
 • informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub informacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni),
 • uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenia dla kultury.

W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

 • złożenia po terminie,
 • cofnięcia przez wnioskodawcę,
 • rezygnacji kandydata,
 • braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

Wnioski w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Informacje o przyznanych nagrodach publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej oraz „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice”.
Szczegółowe informacje udzielane są przez Wydział Kultury i Promocji Miasta
(tel. 32/239-12-84).

Regulamin i formularz wniosku dostępny jest na stronie: kultura.gliwice.eu w zakładce Nagrody w dziedzinie kultury oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.gliwice.eu w zakładce kultura_i_sport.