Nie miał śmietnika, umowy i rachunków za odbiór odpadów. Gliwicki sąd ukarał go grzywną

500 zł grzywny i 120 zł kosztów sądowych musi zapłacić 65-latek z Gliwic, który nie miał śmietnika, a kontrolującym go strażnikom nie okazał umowy na wywóz odpadów komunalnych, a także nie przedstawił rachunków za ich odbiór.

 
W kompetencjach straży miejskiej leżą m.in. sprawy ekologii, ochrony środowiska i realizacji zadań, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach tych działań formacja ta sprawdza jak właściciele posesji wywiązują się ze swoich obowiązków w tym zakresie.

Chodzi konkretnie o art. 5.1 przywołanej ustawy, z którego wynika, że na właścicielu posesji spoczywa m.in. obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych i usuwania ich w określony w prawie sposób.

Niedawno w sądzie rejonowym zapadł wyrok w sprawie dotyczącej odpadów z ubiegłego roku.

– 16 sierpnia podczas kontroli ustaliliśmy, że właściciel posesji, 65-letni mieszkaniec Gliwic, nie wyposażył jej w pojemniki do gromadzenia odpadów, nie okazał umowy na wywóz odpadów komunalnych, nie przedstawił rachunków za wywóz odpadów komunalnych – wymienia straż miejska.

– Skierowaliśmy wniosek o ukaranie do Sądu, który, w trybie nakazowym uznał mężczyznę za winnego i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 500 zł oraz zobowiązał do pokrycia kosztów w łącznej sumie 120 zł – informują strażnicy.

Co mówi prawo?

  • Art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1. wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

  • Art. 5 ust. 1 punkt 3b ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”.

(żms)/SM Gliwice
fot. SM Gliwice