Ważne! Trwa aktualizacja ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

fot. Freepik / UM w Gliwicach

Miasto rozpoczęło aktualizację ewidencji nieruchomości zamieszkałych na terenie Gliwic, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są wyłącznie na podstawie zgłoszenia.

 
Właściciele nieruchomości, na terenie których zlokalizowane są takie urządzenia, są proszeni o wypełnienie formularza dostępnego na stronie segreguj.gliwice.eu (zakładka AKTUALNOŚCI) i złożenie go w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21):

  • w Wydziale Usług Komunalnych – w pokoju 376 (III piętro),
  • w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na parterze UM),
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział UK, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.

Obowiązki właściciela nieruchomości

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości mają obowiązek:

  • przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
  • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisami odrębnymi.
  • oddanie do użytkowania nowych przydomowych oczyszczalni ścieków należy niezwłocznie zgłosić do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego.
  • pozbywając się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków, należy udokumentować (w formie umowy) korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy oraz dowodów opłat za tę usługę (faktur, rachunków, paragonów itp.)

Kontrole

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz Straży Miejskiej będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Gliwice oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Kontrole odbywać się będą raz na 2 lata.

Dodatkowe informacje: Wydział Usług Komunalnych UM w Gliwicach, tel. 32/238-54-21

(UK)

Dokumenty do pobrania

Formularz.docx

Publikacja: Miasto Gliwice