Ulica Okrężna do przebudowy. Powstanie też łącznik

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na przebudowę części ulicy Okrężnej w Gliwicach.

Prace obejmą przebudowę odcinka o długości 133 metrów oraz budowę łącznika o długości 109 metrów, który połączyłby ulicę Okrężną z ulicą Pszczyńską.

Oprócz robót drogowych, zwycięzca przetargu będzie zobowiązany m.in. do przeprowadzenia przebudowy wodociągu i sieci teletechnicznej, założenia kanalizacji deszczowej oraz modernizacji oświetlenia ulicznego.


Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, co najmniej 2 zadania, każde o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto, polegające na budowie, przebudowie, remoncie drogi, wraz z budową lub przebudową infrastruktury towarzyszącej – czytamy w treści ogłoszenia.

Oferty można składać listownie lub w siedzibie ZDM przy ulicy Bolesława Śmiałego 2b do 27 kwietnia.

Wadium w przetargu wynosi 60 000 złotych.