Użytkowanie wieczyste znika, zastępuje je własność. 20 rocznych opłat za przekształcenie

Dla tysięcy gliwiczan – osób fizycznych i prawnych to niezwykle istotne zmiany. Z początkiem roku użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się automatycznie we własność. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, jak i mieszkań w blokach czy kamienicach.

W lipcu ub.r. Prezydent RP podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, jak i mieszkań w blokach czy kamienicach, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Likwidacja „wieczystego” w mieszkaniówce nastąpiła wraz z nowym rokiem. Jeżeli do tej pory ktoś co roku uiszczał opłatę za użytkowanie wieczyste, ponieważ jego blok, dom lub kamienicę wybudowano „na użytkowaniu wieczystym”, to 1 stycznia stał się automatycznie właścicielem lub współwłaścicielem tego gruntu.


Jakie formalności dotyczą przekształcenia?

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków ma stanowić zaświadczenie Prezydenta Miasta Gliwice potwierdzające przekształcenie. Każdy właściciel otrzyma taki dokument bezpłatnie w terminie do 12 miesięcy od dnia przekształcenia, bez konieczności składania wniosku. Zaświadczenie będzie również przesłane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami do Sądu Rejonowego (wydziału Ksiąg Wieczystych), a z tytułu zmiany zapisów w księgach wieczystych właściciel nie będzie ponosił żadnych opłat.

– Bezpłatne zaświadczenie będzie wydawane „z urzędu” po przeanalizowaniu, czy dana nieruchomość podlega przekształceniu. Nie ma więc konieczności składania wniosków czy też osobistej wizyty w urzędzie

– zaznacza Aleksandra Wysocka, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Ile zapłacić za przekształcenie?

Pamiętajmy – nie będzie już dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego! Za przekształcenie należy zapłacić 20 rocznych opłat przekształceniowych. Opłaty te odpowiadają wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, jaka obowiązywałaby w 2019 roku. Termin na zapłatę pozostanie bez zmian – do 31 marca każdego roku. Wyjątek stanowi opłata należna za rok 2019, którą trzeba uiścić do 29 lutego 2020 roku. Należy też pamiętać, że opłatą przekształceniową będzie obciążany każdy nowy właściciel nieruchomości podlegającej przekształceniu!

Co zrobić, jeśli „wieczyste” zostało już opłacone z góry?

– W ustawie zostało przewidziane rozwiązanie dla osób, które miały wniesioną opłatę roczną za użytkowanie wieczyste za cały okres z góry. Dla nich przekształcenie jest nieodpłatne – przypomina Aleksandra Wysocka.

Czy opłata przekształceniowa będzie zmieniana?

Opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dokonać tego będzie można z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej jednak niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji.

Czy przekształcenie można opłacić za jednym razem?

Przewidziano obligatoryjną bonifikatę w wysokości 60% dla użytkowników gruntów Skarbu Państwa – w przypadku płatności z góry dokonanej w 2019 roku. W kolejnych latach będzie obniżana o 10%.

Co z bonifikatą „miejską” w Gliwicach?

W odniesieniu do gruntów stanowiących własność Gminy Gliwice, o ewentualnym udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zadecyduje Rada Miasta na podstawie uchwały. Na razie przeprowadzane są analizy skutków wprowadzenia bonifikaty.

(MSI GN/kik)