XLIV Sesja Rady Miasta Gliwice

XLIV sesja Rady Miasta kadencji 2018-2023 odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 9 lutego 2023 r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali obrad Rady Miasta w Ratuszu w Rynku

 
Sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego.


Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów sesji wraz z projektami uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie sesji.

   

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

   

 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 12 stycznia 2023 r.

   

 4. Komunikaty.

   

 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.

   

 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice (druk nr 949).

   

 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok (druk nr 950).

   

 8. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gliwice poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa (druk nr 928).

   

 9. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej (druk nr 929).

   

 10. Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych (druk nr 954).

   

 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejących na terenie miasta Gliwice dróg gminnych – ul. Toszeckiej na odcinku od ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do ul. Składowej i ul. Składowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Toszeckiej w Gliwicach (druk nr 927).

   

 12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Fredry, obejmującego Domek Ogrodnika (druk nr 942).

   

 13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego (druk nr 947).

   

 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice (druk nr 946).

   

 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie kompleksu nieruchomości, położonego w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej, obejmującego działki nr 1098, 1101, 1105, 1107/2, 1108/2, 1100, 1103/3, 1104/2, 1099/3, obręb Trynek (druk nr 948).

   

 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności części nieruchomości obejmującej działki nr 889/2, 889/3, 889/4, 889/5, obręb Bojków, położonej przy ul. Zielnej/Koniczynowej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice (druk nr 945).

   

 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy 29 (druk nr 944).

   

 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach, obejmującej działkę nr 290 w obrębie Sośnica (druk nr 943).

   

 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad nawiązywania stosunku najmu lokali użytkowych pozostających w dyspozycji miasta Gliwice oraz zasad polityki czynszowej za lokale użytkowe (druk nr 938).

   

 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/69/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność miasta Gliwice oddanych do użytkowania po dniu 30.06.2019 r. (druk nr 939).

   

 21. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wytypowania radnych do Zespołu do Spraw Mieszkaniowych (druk nr 940).

   

 22. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i garaży (druk nr 941).

   

 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/652/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Gliwice na lata 2021-2025 (druk nr 955).

   

 24. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe (druk nr 952).

   

 25. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie działań związanych z wykonywaniem zadań miasta Gliwice w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez ochotnicze straże pożarne mające siedzibę w Gliwicach (druk nr 935).

   

 26. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego sytuacji finansowej Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach (druk nr 936).

   

 27. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (druk nr 937).

   

 28. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 931).

   

 29. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 932).

   

 30. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia przysługującego osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/775/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka (druk nr 951).

   

 31. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 930).

   

 32. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Gliwicach przy ul. Jana Matejki 10 (druki nr 933 i 934).

   

 33. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (druk nr 953).

   

 34. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

   

 35. Zamknięcie sesji.

   

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

 
publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach