XVII sesja Rady Miasta Gliwice

Sesja Rady Miasta nr XVII/2020 odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 30 lipca 2020 r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00. Z uwagi na stan epidemii, sesja prowadzona będzie w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na kanale YouTube.


Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów sesji wraz z projektami uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek dzienny sesji:

 1.  Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 25 czerwca 2020 r.
 4. Komunikaty.
 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 364).
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (druk nr 366).
 8. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (druk nr 362).
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 363).
 10. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych ulic na terenie miasta Gliwice (druk nr 361).
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice (druk nr 367).
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice (druk nr 349).
 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice na rok 2020 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 353).
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych obejmujących: działkę nr 45/2 obręb Ligota Zabrska, działki o nr 36/4 oraz 37 obręb Ligota Zabrska, działki o nr 41 oraz 42 obręb Ligota Zabrska, działkę nr 39 obręb Ligota Zabrska oraz działkę nr 38 obręb Ligota Zabrska, będące własnością Miasta Gliwice (druk nr 354).
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmujących niezabudowane działki nr 526/2 i 527/2, obręb Politechnika, położone przy ul. Kujawskiej w Gliwicach, stanowiące własność miasta Gliwice (druk nr 356).
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 1168 obr. Stare Miasto oraz działkę nr 1169 obr. Stare Miasto zabudowane budynkiem położonym przy ul. Stanisława Moniuszki 13 w Gliwicach, stanowiącą własność miasta Gliwice (druk nr 355).
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 (druk nr 357).
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowych umów dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach pomiędzy ulicami Gipsową i Ustroń (druk nr 358).
 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gliwicach na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 350).
 20. Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (druk nr 351).
 21. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Gliwice przez inne niż miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 352).
 22. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia daty wyborów do Rad Dzielnic: Czechowice, Ligota Zabrska, Szobiszowice, Wójtowa Wieś (druk nr 359).
 23. Projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic: Czechowice, Ligota Zabrska, Szobiszowice, Wójtowa Wieś oraz ustalenia wysokości diet członków Miejskiej Komisji Wyborczej i obwodowych komisji wyborczych (druk nr 360).
 24. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających (druk nr 365).
 25. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach (druk nr 368).
 26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji podmiotów świadczących usługi hotelarskie, dotyczącej obniżenia wymiaru podatku od nieruchomości na czas trwania pandemii COVID-19 (druk nr 369).
 27. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
 28. Zamknięcie sesji.

(publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach)