XXVI sesja Rady Miasta Gliwice

Sesja Rady Miasta nr XXVI/2021 odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 27 maja 2021 r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00. Z uwagi na stan epidemii, sesja prowadzona będzie w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 
Sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego.


Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów sesji wraz z projektami uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 22 kwietnia 2021 r.
 4. Komunikaty.
 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 568).
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok (druk nr 569).
 8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa (druk nr 566).
 9. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (druk nr 553).
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy miastem Gliwice a gminą Rudziniec w sprawie powierzenia miastu Gliwice wykonania zadania publicznego na terenie położonym w granicach administracyjnych gminy Rudziniec (druk nr 556).
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice” (druk nr 567).
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej nr 1349 w obrębie Nowe Miasto (druk nr 555).
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (druk nr 557).
 14. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i garaży (druk nr 554).
 15. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 1 w Gliwicach, ulica Chorzowska 5 z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach (druk nr 558).
 16. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 w Gliwicach, ulica Chorzowska 5 (druk nr 559).
 17. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 5 w Gliwicach, ulica Kozielska 1 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach (druk nr 560).
 18. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 5 w Gliwicach, ulica Kozielska 1 (druk nr 561).
 19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 563).
 20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 562).
 21. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach (druk nr 564).
 22. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (druk nr 551).
 23. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 565).
 24. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach (druk nr 570).
 25. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/528/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta (druk nr 552).
 26. Projekt uchwały w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany nazwy “Placu Rzeźniczego” na “Plac Praw Kobiet” (druk nr 571).
 27. Projekt uchwały w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie przyjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnemu segregowaniu ludzi i poddawaniu ich eksperymentom medycznym (druk nr 572).
 28. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
 29. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

 
(publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach)