XXXIII Sesja Rady Miasta Gliwice

XXXIII sesja Rady Miasta kadencji 2018-2023 odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 20 stycznia 2022r. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:00. Z uwagi na stan epidemii, sesja prowadzona będzie w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 
Sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego.


Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów sesji wraz z projektami uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 16 grudnia 2021 r.
 4. Komunikaty.
 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice (druk nr 724).
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (druk nr 725).
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice (druk nr 722).
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (druk nr 717).
 10. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie miasta Gliwice (druk nr 723).
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Parkowej 5 (druk nr 716).
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmujących niezabudowane działki nr 525, 526, 527, obręb Przedmieście, położonych przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach stanowiące własność miasta Gliwice (druk nr 718).
 13. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 8 w Gliwicach, ul. Władysława Sikorskiego 132, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach (druk nr 719).
 14. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gliwicach oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gliwicach, wchodzących w skład Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach poprzez zmianę siedziby (druk nr 720).
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych (druk nr 721).
 16. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

 
(publikacja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach)