Rowerem po Gliwicach: kolejne trasy i obiekty dla jednośladów

fot. M. Buksa / UM w Gliwicach

O następne 8,5 km rozrośnie się za 2 lata gliwicka infrastruktura rowerowa, obejmująca obecnie ponad 126,5 km tras i dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Umowę na wykonawstwo inwestycji związanej z realizacją czterech tras rowerowych i modernizacją dwóch kładek dla jednośladów podpisał 26 września w Ratuszu zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok. Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 61 mln zł.

 
– Konsekwentnie dążymy do podnoszenia jakości życia naszych mieszkańców we wszystkich sferach. Inwestujemy zarówno w rozwój miejskiego mieszkalnictwa, modernizację infrastruktury drogowej oraz poprawę połączeń komunikacji zbiorowej, jak i w rozwój coraz dłuższej i coraz bardziej spójnej sieci tras rowerowych. Przed nami kolejne wielkie zadanie usprawniające poruszanie się po mieście – dążymy do tego, by Gliwice były gęsto pokryte drogami rowerowymi. To ma być system przyjazny i bezkolizyjny dla użytkowników, gwarantujący bezpieczny dojazd do pracy, szkoły czy na uczelnię, sprzyjający także przyjemnej jeździe rekreacyjnej na rowerze czy hulajnodze – podkreślał prezydent Gliwic Adam Neumann, gospodarz wtorkowego spotkania w Ratuszu.

To kolejny krok w celu zapewnienia mieszkańcom jak najbardziej komfortowych warunków do przemieszczania się po Gliwicach. Wykonawcą prac budowlanych, związanych z realizacją czterech tras rowerowych i modernizacją dwóch kładek dla jednośladów, będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach oraz EUROVIA POLSKA S.A. Termin realizacji zadania wynosi maksymalnie 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zakres przewidzianych robót jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno prace ziemne, wykonanie podziemnych instalacji, położenie lub wymianę nawierzchni, jak i budowę oświetlenia, miejsc obsługi rowerzystów czy obiektów inżynieryjnych, takich jak kładki i przepusty. Z myślą o bezpieczeństwie użytkowników jednośladów zaplanowano również odcinkowe przewężenia ulic, wzdłuż których wyznaczono przyszłe trasy rowerowe. Pozwoli to uspokoić ruch samochodów. Projekt zakłada też przebudowę lub utworzenie nowych zatok przystankowych, zagospodarowanie terenu przyległego do ciągów pieszo-rowerowych oraz wykonanie innych niezbędnych elementów pozwalających na włączenie nowo powstałych odcinków do istniejącej sieci rowerowej na terenie Gliwic.

Ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Toszeckiej – ok. 5 km

Prace prowadzone będą na odcinku od restauracji McDonald’s do Ośrodka Wypoczynkowego w Czechowicach. Powstanie tam ciąg pieszo-rowerowy szerokości ok. 3–4 m, o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej, a także – na wybranych odcinkach – wydzielona droga rowerowa i chodnik. Dla zapewnienia ciągłości ruchu rowerzystów i pieszych przewidziano korektę skrzyżowań z ulicami Oriona, Przyszowską i Rekreacyjną oraz – ze względów bezpieczeństwa – przewężenie części jezdni ul. Toszeckiej do ok. 3,25 m. Zaplanowano również budowę trzech zatok autobusowych i miejsca obsługi rowerzystów oraz wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji.

Ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich – ok. 2 km

Prace prowadzone będą na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Jachtowej. W ramach przedsięwzięcia powstanie szeroka na 3 metry, bitumiczna droga pieszo-rowerowa albo – w zależności od możliwości terenowych – odrębny chodnik szerokości ok. 2 m z kostki betonowej i szeroka na 2 metry bitumiczna droga rowerowa. Przewidziano również odcinkowe przewężenie jezdni ul. Strzelców Bytomskich do 6 metrów, korektę skrzyżowań z ulicami: Różaną, Chatka Puchatka, Nałkowskiej, Radosną i Kwiatową (w celu zapewnienia ciągłości ruchu pieszo-rowerowego) oraz budowę zatok autobusowych i peronów. Zaplanowano także remont nawierzchni ul. Jachtowej poprzez położenie nawierzchni bitumicznej na długości ok. 870 m oraz wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji.

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż al. Mickiewicza – ok. 720 m

W tym przypadku zaplanowano przebudowę istniejącej drogi pieszo-rowerowej równoległej do ul. Mickiewicza, od skrzyżowania z ul. Daszyńskiego do skrzyżowania z ul. Zawiszy Czarnego, ze szczególną ochroną historycznego drzewostanu wpisanego do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Uważając na korzenie rosnących tam drzew, zostanie najpierw ostrożnie zdjęta dotychczasowa nawierzchnia asfaltowa, a w dalszej kolejności wytyczona będzie nowa – węższa – aleja pieszo-rowerowa szerokości 4,5 m, pokryta bezfazową, wielkoformatową, grafitową kostką betonową. W pasie zieleni pomiędzy aleją i jezdnią ul. Mickiewicza posadzone zostaną rośliny cebulowe. Na zieleńcu z nowo nasadzonymi kasztanowcami czerwonymi pojawią się hortensje i tawulce.

Istniejące oświetlenie uliczne zostanie zastąpione nowym (z uwzględnieniem bezwykopowego ułożenia okablowania). Przebudowany zostanie ponadto odcinek kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Ligonia, Puszkina i Małej, a na ich skrzyżowaniach wykonane zostanie wyniesienie uspokajające ruch samochodów. Zaplanowano poza tym przebudowę zjazdów do posesji, montaż dwóch aktywnych znaków STOP zasilanych z panelu fotowoltaicznego na ul. Mickiewicza oraz postawienie wzdłuż alei pieszo-rowerowej nowych koszy na śmieci, pojemników na psie odchody i stojaków rowerowych. Istniejące ławki zostaną poddane renowacji.

Trasa rowerowa Centrum – Sośnica – ok. 530 m

Prace prowadzone będą na odcinku od ul. Jesiennej do ul. Wschodniej. Powstanie trasa rowerowa szerokości 2–3 m, wykonana z betonu asfaltowego. W miejscu przewyższenia ścieżki przy skarpie DTŚ zostanie wykonana palisada betonowa wraz z żółtymi barierami ochronnymi.

Przebudowa kładki nad Kłodnicą

Dotychczasowy obiekt znajdujący się w rejonie ogródków działkowych i ul. Jesiennej zostanie rozebrany i wybudowany od podstaw, wraz z umocnieniem koryta rzeki i wykonaniem odcinków drogi rowerowej w odległości ok. 50 m od kładki (z obu stron).

Remont kładki w parku Chrobrego

W przypadku tego obiektu, znajdującego się w rejonie ul. Kaszubskiej, przewidziano naprawę betonowych elementów oraz wykonanie nowej nawierzchni i tzw. pochwytów do balustrad.

26 września podpisana została również umowa na przebudowę części ul. Portowej, obejmującą budowę ścieżki pieszo-rowerowej. 

Prace na blisko kilometrowym odcinku ulicy Portowej, od posesji nr 74 do skrzyżowania z ul. Staromiejską, wykona wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach. Zakres szacowanej na ok. 8,5 mln zł inwestycji, przeznaczonej do realizacji w okresie 10 miesięcy, obejmie m.in. remont ulicy, jej zwężenie do 9 m i wykonanie po wschodniej stronie drogi zieleńca separacyjnego oraz ścieżki pieszo-rowerowej. Zaplanowano także przebudowę zjazdów (w tym do posesji nr 74), zatoki autobusowej i kanalizacji deszczowej wraz z budową nowych wylotów do rzeki Kłodnicy oraz budowę oświetlenia ulicznego.

Na czas robót planowane jest całkowite zamknięcie tego odcinka drogi dla ruchu. Równolegle z prowadzonymi pracami drogowymi na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zostanie tam ułożona nowa magistrala wodociągowa. (kik)

Bezpieczny przejazd dla jednośladów ( w części z wykorzystaniem zaprojektowanego ciągu pieszo-rowerowego, w części – dróg dojazdowych do pól) powstaje również obecnie przy budowanym, ostatnim odcinku zachodniej obwodnicy miasta

Publikacja: Miasto Gliwice