Siedmiokondygnacyjny budynek obok zjazdu na DTŚ. „Wniosek nie spotkał się ze sprzeciwem społecznym”

Siedem kondygnacji naziemnych i dwie podziemne będzie mieć budynek, który powstanie przy ulicy Nasyp. Mimo dwóch negatywnych opinii – PSP i Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – inwestycja ma przejść do realizacji.

 
Podczas najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 12 stycznia, radni głosować będą nad uchwałą w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Nasyp w Gliwicach. Przypomnijmy – na niezagospodarowanej działce nr 1134/2 w obrębie Stare Miasto może powstać budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i lokalami usługowymi na parterze. Inwestorem jest kielecka firma z sektora nieruchomości, Trust Investment Projekt 10 S.A.

Wniosek nie spotkał się ze sprzeciwem społecznym. W wyznaczonych terminach wpłynęła jedna negatywna uwaga zawierająca zastrzeżenia, które ostatecznie zostały wycofane przez składajgcego uwagę

– czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Prezydent Gliwic zawiadomił odpowiednie organy o możliwości przedstawienia opinii do tego dokumentu, w rezultacie uzyskał on wszystkie wymagane uzgodnienia. Wniosek otrzymał 9 opinii pozytywnych oraz dwie negatywne. Te ostatnie zostały wyrażone przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Gliwicach oraz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gliwicach odnosi się do kwestii, które wynikają z obowiązującego planu miejscowego i jako takie mogą być realizowane niezależnie od ustaleń uchwały. Opinia nie odnosi się natomiast do przedmiotu wniosku — odstępstwa planowanej inwestycji mieszkaniowej od ustaleń obowiązującego planu miejscowego w zakresie wysokości i linii zabudowy – czytamy dalej w uzasadnieniu.

Negatywna ocena PSP wskazywała natomiast na brak zgodności sposobu wyznaczenia drogi pożarowej do planowanego budynku z właściwym rozporządzeniem MSWiA, co później było modyfikowane przez wnioskodawcę.

Siedem kondygnacji naziemnych zamiast dopuszczalnych pięciu

W październiku ub. roku do Urzędu Miejskiego złożono wniosek w tej sprawie, w trybie specustawy mieszkaniowej (zwanej popularnie lex deweloper), do czego załączono koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. Zgodnie z wizualizacją na pierwszej stronie dokumentu obiekt prezentowałby się jak na zdjęciu poniżej.

Planowana inwestycja mieszkaniowa jest niezgodna z ustaleniami obowiązującego w tym rejonie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie liczby kondygnacji (zaplanowano 7 naziemnych, przy 5 dopuszczonych w MPZP), a także odległości nowej zabudowy od linii rozgraniczającej ulicy. Jeżeli radni w czwartek przegłosują ustalenie nowego budynku w takim kształcie, i ta część miasta w przyszłości nabierze nowego wyglądu, bo przypomnijmy, że przy alei Przyjaźni zamiast zespołu budynków i PUB-u także ma powstać nowa mieszkaniówka.

Miasto rozrośnie się do 230 tys. mieszkańców?

Jak wskazano w projekcie, przyjęcie uchwały ustalającej lokalizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Nasyp jest zasadne. Rada Miasta bierze przy tym pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości jej rozwoju wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z polityką przestrzenną Gliwic łączna powierzchnia nowych terenów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wynosi ok. 980 ha.

Z tej puli około 300 hektarów może być wykorzystane pod zabudowę wielorodzinną. Powierzchnia ta zabezpiecza potrzeby rozwoju budownictwa mieszkaniowego na użytek obecnych i nowych mieszkańców Gliwic. Pozwoli na rozwój miasta do rzędu 230 tys. gliwiczan.

(żms)
fot. 24gliwice.pl/ŻMS